Maak een afspraak


Nood- en servicenummers

Klanten die financiële producten en diensten kopen in België zijn beschermd door de zogenaamde MiFID-richtlijn, voluit “Markets in Financial Instruments Directive”. Deze Europese richtlijn legt gedragsregels en organisatorische vereisten vast die men moet respecteren bij het verstrekken van beleggingsdiensten met als doel beleggers maximaal te beschermen. Sinds 30 april 2014 gelden een aantal van deze gedragsregels en organisatorische vereisten ook voor verzekeraars (verzekeringsondernemingen en -tussenpersonen). Hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste AssurMiFID-gedragsregels* en organisatorische vereisten die u beschermen bij de aankoop van onze verzekeringsproducten.

Aangeboden producten en diensten

Verzekeringsbemiddeling

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, d.w.z. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Nummers van de verzekeringstakken en de titulatuur

1. Ongevallen

2. Ziekte

3. Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel

4. Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen

5. Brand en natuurevenementen

6. Andere schade aan goederen

7. BA motorrijtuigen

8. Algemene BA

9. Krediet

10. Borgtocht

11. Diverse geldelijke verliezen

12. Rechtsbijstand

13. Hulpverlening

14. Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen

15. Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen

16. Levens-, bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen

17. Kapitalisatieverrichtingen

Polisvoorwaarden

Als verzekeringsmakelaar werken wij samen met verschillende verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft haar eigen algemene en bijzondere polisvoorwaarden. Voor de specifieke voorwaarden per maatschappij en verzekeringsproduct verwijzen wij daarom onze pagina Polisvoorwaarden.

Zorgplicht

Om te beoordelen of de aan u voorgestelde verzekeringsproducten toereikend en gepast zijn hebben wij als verzekeringsmakelaar een zorgplicht. Dat betekent dat wij uw verlangens en behoefte analyseren om u het best passende product voor te stellen.

Belangenconflictenbeleid

De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder leest u hoe wij hieraan invulling geven.

Wetgevend kader

Sinds 30 april 2014 zijn de AssurMiFID-gedragsregels van kracht. Zij vinden hun basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

 • situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
 • situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling;
 • situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
 • situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor.

Welke maatregelen neemt ons kantoor?

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert. Het gaat onder meer om:

 • een interne instructienota;
 • een aangepast verloningsbeleid;
 • een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
 • een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
 • een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
 • een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

Wat is de procedure?

Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact opnemen voor meer informatie

Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan onze verzekeringsportefeuille bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken die wij invullen. Voor meer informatie kunt u ons steeds contacteren.

In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

Communicatie

De informatieverstrekking en communicatie tussen ons zal verlopen in de taal die door u wordt gekozen of bij gebrek hieraan in de taal die u hanteert bij de communicatie met onze maatschappij. U hebt daarbij de keuze tussen het Nederlands, het Frans en het Engels.

Klachten

Ons kantoor is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen dat wordt bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en is terug te vinden op www.fsma.be. Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. We zijn steeds bereikbaar via telefoon, e-mail of fax.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsman Verzekeringen, de Meeûssquare 35, , 1000 Brussel – tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman-insurance.be – www.ombudsman-insurance.be.

Meer informatie?

Indien u meer informatie wenst over ons belangenconflictenbeleid of over wat AssurMiFID concreet voor u betekent, aarzel dan niet om ons te contacteren.

 

* Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.