Maak een afspraak


Nood- en servicenummers

Particulieren

Uw woning

Brand

Wie zelf eigenaar is van een woning, verzekert die maar best met een brandverzekering. Maar ook voor een huurder is een brandverzekering onontbeerlijk omdat hij enerzijds zijn eigen inboedel in rook kan zien opgaan bij een schadegeval en hij anderzijds aansprakelijk is voor de schade die hij aan anderen (derden) toebrengt.

Een brandverzekering dekt meer dan enkel schade door brand. Zo worden onder andere volgende waarborgen standaard meeverzekerd in de basiswaarborgen van uw polis:

Stormschade, glasbraak, aanrijding met voertuigen, onroerende beschadiging door dieren, waterschade, natuurrampen,..

Diefstal

Daarnaast kan u kiezen om een optionele waarborg te onderschrijven.

De waarborg diefstal van inboedel.

Indien u deze extra waarborg niet heeft onderschreven, bent u enkel verzekerd voor de beschadigingen aan uw woning en inboedel bvb geforceerde deur, ingeslagen venster.

Zonder diefstalverzekering wordt de gestolen inhoud niet vergoed, zeer jammer dus.

Vraag uw offerte aan

Indirect verliezen

De indirect verliezen zijn de diverse verliezen, kosten en letsels die u opliep na een brand, waterschade, storm, … Het gaat onder meer over kosten m.b.t. post, auto, tijdverlies, bureaucratie, enz.

ABR – Alle bouwplaatsrisico’s

De verzekering alle bouwplaatsrisico’s dekt de bouw- of renovatiewerken tegen schade en diefstal, tijdens de hele duurtijd van de bouw- of renovatiewerken.

Even onmisbaar is de dekking rechtsbijstand